Κρυφή Βαρηκοΐα – Κοχλιακή Συναπτοπάθεια στους Μουσικούς

Ερευνητικό πρόγραμμα, κύριος ερευνητής: Δ. Κικίδης

Χρηματοδοτούμενο από το IKY για την περίοδο 2017-2019

Συνολική Χρηματοδότηση: € 18000

Status: ολοκληρώθηκε